EKOTEHNOPARKS

EkoTehnoParks

EkoTehnoParks – inovatīvo izstrādājumu, demonstrāciju, izmēģinājumu,       teritorijā 35 hektāru plašā teritorijā blakus pilsētai Marina Gorka
sertifikācijas un stīgu tehnoloģijas pilnveidošanas esošs centrs, izveidojot   Minskas apgabalā.
jaunas paaudzes transporta infrastruktūras kompleksus, kā arī argoeko-      EkoTehnoParks demonstrē stīgu transporta ekoloģisko potenciālu
tehnoloģijas attīstība un “EkoMājas” izstrāde.                                                      – zemes izrakumu samazināšana zem trases, materiālo resursu
Attiecīgā objekta celtniecības sākums bija iesākts Baltkrievijas Republikas   ieekonomēšana celtniecības laikā un enerģijas (degvielas) patēriņš
eksplautācijā.

1. Transporta loģistikas mezgls un enkurbalsts
2. Pilsētas un ātrgaitas trases gabals
3. Vieglās pilsētas trases enkurbalsts

 

 

 

4. Vieglā pilsētas trase
5. SkyWay kravas trases enkurbalsts
6. Pilsētas trases gabals ar uzkārto struktūru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tā teritorijā notiek:

•  jauna veida transporta izstrāde, komunikācijas tehnoloģija                  • inovatīvu elementu prototipu parādīšana, mezglu, agregāti un iekārtas,
un saglabāšanas metodes izmantošanas, atjaunošana un                            to skaitā STU ritošais sastāvs
racionāla dabas resursu izmantošana, argoekotehnoloģija                      projektēšana un demonstratīvo produkciju prototipu radīšana
intelektuālais stīgu nožogojums, un uzmanīga STU trošu                        • ekoloģiskās zemapstrādes demonstrācijas zona ekoloģisko
transporta integrācija dabas vidē                                                                      eksperimentu ietvaros

STU komunikāciju sistēmas stenda un lauka izmēģinājumi,                 konstruktora un tehnoloģiskie darbi
objektīvās informācijas saņemšanu par faktiskās vērtības                        zinātniskie darbi radot, to skaitā tuksnešu zonās, auglīgas melnzemes
rādītājiem produktu kvalitātes prasībām                                                        tipa zemes
stīgu komunikāciju sistēmas sertifikācija                                                   • stīgu komunikāciju sistēmas elementu rūpnieciskā ražošana, ekomājas
ekomājas demonstrācija, jauns piegājiens pieejamu                                 elementu, intelektuālā nožogojuma elementu, auglīgu zemi
dzīvojamo māju celtniecībā
jaunas komunikācijas tehnoloģijas demonstrācija

  Projekta “EkotehnoParka” stīgu komunikāciju sistēmu mērķis ir –
   zināt-tehnisko izstrādes komerciskā realizācija ar palīdzību:                   ekomājas demonstrācija;
• izveidojot partnerattiecības un jaunu sadarbības veidu meklēšana;       biznesa tūrisma attīstība rajonā;
tirgus potenciālā pieprasījuma izmeklēšana                                                • EkoTehnoParks atļauj piedāvāt pasaules potenciālajiem
STU komunikāciju sistēmas ritošo prototipu izlaišana;                                  pasūtītājiem STU transporta komunikācijas infrastruktūras
radīt atsevišķus ritošā sastāva testa gabalus demonstrācijai,                       darbojošos prototipus;
  testēšanai, veikt zinātpētnieciskos, konstruktora un pieredzes                  kravas
tehnoloģiskos darbus un transporta infrastruktūras kompleksu                 • pilsētas
(kravas, pilsētas, starppilsētu ātrgaitas) darbus;                                              starppilsētas ātrgaitas
radīt ekoloģiskās lauksaimniecības zonas;                                                          Kā arī attiecīgo infrastruktūru, to skaitā automātisko drošības
vadības sistēmu, energoapgādes, apsardzes un sakaru sistēmu.